Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3  im. Żołnierza Polskiego  w Złocieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-26.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  1. niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848):

– brak niezgodności

  1. b) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów brak

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
– Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny http://sp3zlocieniec.pl/ –  100 %.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Elżbieta Pawiłan, sp3zlocieniec@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 943670450. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

78-520 Złocieniec, ul. Czwartaków 2

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
W budynku istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Do obu wejść prowadzą tylko schody. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony boiska Orlik i czwarte od strony placu manewrowego.

Opis dostępności korytarzy, schodów.
Korytarze są szerokie i przestrzenne. Na piętro prowadzą dwa schodowe ciągi komunikacyjne zabezpieczone barierkami i poręczami.

 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie  dysponuje pochylniami przy wejściach do budynku.

Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu przy sali gimnastycznej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.