Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 w Złocieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu .

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-26.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • brak opisów alternatywnych do zamieszczonych zdjęć w galerii,
  • występują błędy kontrastu,
  • brak ułatwień dostępu,
  • linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie,
  • mapa strony jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-02-28. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • widoczny fokus;
  • wyróżnione odnośniki;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3 w Złocieńcu ul. Czwartaków 2, 78-520 Złocieniec.

Miejsca parkingowe: obok budynku szkoły znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: budynek szkoły jest piętrowy, posiada ogółem 5 wejść. Wejście główne nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście od placu manewrowego zostało wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd posiada poręcze. Również wejście od strony Orlika posiada podjazd.

Dostępność komunikacyjna budynku: Sekretariat szkoły znajduje się na I piętrze. Korytarze w budynku są szerokie, występują różnice poziomów w łączniku szkoły. Schody wewnętrzne zostały oznaczone w kontrastowy sposób. Na piętro prowadzą dwa schodowe ciągi komunikacyjne zabezpieczone barierkami i poręczami. W budynku dostępna jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się ona w łączniku przy sali sportowej. Podmiot nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: podmiot nie posiada pętli indukcyjnych. W podmiocie nie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. Zgłoszenie o potrzebie zapewnienia usługi tłumacza języka migowego dokonuje się poprzez złożenie „Wniosku o zapewnienie dostępności” i wysłanie go na adres siedziby podmiotu lub na adres e-mail: sp3zlocieniec@gmail.com

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Dokumenty do pobrania:

1. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (plik pdf)

2. Wniosek o zapewnienie dostępności (plik docx)

3. Informacja o braku dostępności (plik docx)

4. Informacja a przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf)

5. ETR – Szkoła Podstawowa nr 3 w Złocieńcu (plik docx)