Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 im. gen. Wł. Sikorskiego w Złocieńcu jest jednym z organów szkoły, obejmującym całą społeczność uczniowską i reprezentującym jej interesy. Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego zależy od decyzji samych uczniów, przepisy prawne nie narzucają żadnych ograniczeń. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1997 roku (z późn. zm.) mówi jedynie, że „zasady wybierania i działania organów samorządowych określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym”. Jako główne zadania samorząd uczniowski stawia przed sobą organizację życia szkolnego we właściwym sobie zakresie oraz motywowanie uczniów do ciągłej pracy nad sobą.

We wrześniu każdego roku szkolnego przeprowadzane są demokratyczne i tajne wyboru do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie wszystkich klas mają możliwość oddania swojego głosu na konkretnego kandydata.

W roku szkolnym 2017/2018 członkami samorządu w Szkole Podstawowej nr 3 zostali wybrani:

  • Martyna Bartkus – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
  • Katarzyna Krochmal – z-ca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego
  • Filip Bałdyga – skarbnik Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunowie: p. Daria Adach, p. Irena Bosiacka

Celem działalności SU jest: kształtowanie umiejętności zespołowego działania uczniów, przyjmowanie współodpowiedzialności za grupę, stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny.